Overzicht van de letselcategorieën

 

Overzicht van de letselcategorieën

Globale indicatie van de criteria inzake de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan, die kunnen meewegen bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld. De criteria en de genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend en dienen slechts als leidraad.

1. Gering letsel

Enkelvoudig letsel
- normale dagtaak gedurende 1 week tot max. 13 weken niet kunnen verrichten als gevolg van bedrust of gekwetst lichaamsdeel
- geneeskundige hulp ingeroepen
- eventueel ziekenhuisopname
- pijn geleden

Voorbeelden
- kneuzingen
- schaafwonden, vleeswonden
- lichte hersenschudding
- kleine botbreuken
- algeheel herstel

2. Licht letsel

Meervoudig letsel
- eventueel korte ziekenhuisopname
- eventueel operatieve ingreep
- gedurende een aantal maanden arbeidsongeschikt
- enige tijd bedrust of onmogelijkheid zich normaal voort te bewegen
- lopen met krukken of één of meer stokken, dan wel met een verband
- enige tijd afhankelijk van de hulp van een verple(e)g(st)er of verzorg(st)er
- soms littekens ten gevolge van verwonding zichtbaar - soms revalidatie
- geen beperkingen bij uitoefening vroeger beroep en sportbeoefening
- algeheel herstel, met uitzondering van littekens

Voorbeelden
- schouderluxatie probleemloos genezen
- geringe blijvende visusvermindering
- niet-gecompliceerde fracturen ledematen of skeletdelen
- inwendig letsel
- gebitsbeschadiging
- (ontsierend) litteken

3. Matig letsel

Meervoudig letsel
- korte periode ziekenhuisopname en/of bedrust
- geruime tijd afhankelijk van hulp
- eventueel operatieve ingrepen
- medische behandeling vergt maximaal 1 jaar
- lichte handicap op geestelijk of lichamelijk gebied
- oorspronkelijk beroep kan worden uitgeoefend (eerst ten dele, later geheel) zij het dat dit zwaar valt - soms is revalidatie nodig
- geen algeheel herstel
- gering functieverlies Voorbeelden
- gecompliceerde breuken
- kniebanden gescheurd
- amputatie deel van vinger
- verlies (deel) eigen gebit
- blijvend nekletsel, whiplash
- ontsierend litteken ten gevolge van vleeswonden
- psychische schade ten gevolge van verkrachting, ontucht, incest

4. Ernstig letsel

Meervoudig letsel
- langere periode ziekenhuisopname
- geruime tijd afhankelijk van hulp
- vaak maandenlang bedrust
- eventueel operatieve ingrepen
- medische behandeling vergt minimaal 1 jaar
- matige handicap op lichamelijk en/of geestelijk gebied
- oorspronkelijk beroep kan worden uitgeoefend (aanvankelijk ten dele, later geheel) zij het dat dit zwaar valt - soms is revalidatie nodig
- geen algeheel herstel
- functieverlies lichaamsdeel

Voorbeelden
- ernstige verbrijzelingsfractuur
- belangrijke blijvende visusvermindering
- eenzijdige doofheid
- korte tijd bewusteloos of in coma
- beenverkorting
- schedelbasisfractuur
- ernstige whiplash
- ernstig inwendig letsel

5. Zwaar letsel

Meervoudig letsel
- langere periode ziekenhuisopname
- ernstige verwondingen
- levensgevaar
- lang genezingsproces
- levenslange zware handicap
- beroepsuitoefening vaak onmogelijk of niet volledig mogelijk; omscholing noodzakelijk
- medische behandeling, begeleiding en revalidatie kan enkele jaren vergen
- aantal malen ziekenhuisopname
- vaak grof ontsierende littekens
- soms huidtransplantatie
- soms inbreng kunststofgewrichten of ander kunststofmateriaal
- geen uitzicht op herstel
- functieverlies lichaamsde(e)l(en)

Voorbeelden
- langere tijd bewusteloos of in coma
- soms langdurig niet-stabiele toestand op geestelijk gebied en/of karakterverandering
- verlies reuk en/of smaak

6. Zeer zwaar letsel

Meervoudig letsel
- persoonlijk leven en beroepsleven blijvend veranderd in negatieve zin
- algeheel verlies of functieverlies van een bepaald lichaamsdeel waardoor eventueel prothese nodig
- ernstige ontsieringen met gevolgen voor privéleven en/of werk
- blijvend ongeschikt voor beroep of bedrijf soms zelfs voor omscholing voor ander beroep
- levenslange medische begeleiding en controle

Voorbeelden
- ernstige blijvende storing geestelijk vermogen en geestelijke stabiliteit
- ernstige brandwonden
- verlies of functieverlies arm, been, hand, voet
- hoge dwarslaesie waarbij men normaal kan eten, communiceren, televisie kijken, lezen, kaartspelen
- blindheid beide ogen
- verlies spraakvermogen

7. Uitzonderlijk zwaar letsel

Meervoudig letsel
- blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel
- eventueel blijvend op een rolstoel aangewezen
- kan niet thuis worden verpleegd, maar in een psychiatrische inrichting of een verpleeghuis
- totale arbeidsinvaliditeit

Voorbeelden
- totale dwarslaesie
- mogelijkheid tot communicatie verloren of ernstig beperkt
- bijzonder zware brandwonden, waardoor zichtbaar ernstig misvormd