Artikelen

Prof. mr. S.D. Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoofdredacteur Verkeersrecht.
In het Smartengeldboek 2017 zijn de in het afgelopen jaar aan de redactie toegezonden en anderszins door de redactie vergaarde uitspraken opgenomen. Ook nu weer valt de gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld op. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om voeging van benadeelde partijen aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ te voeren. Het is wellicht veelzeggend dat het hoogste in Nederland tot het moment van dit schrijven toegewezen smartengeldbedrag door de strafrechter werd toegewezen. Maar er zijn ook dit jaar weer diverse interessante uitspraken van de civiele rechter toegevoegd. De civiele rechter blijft de grenzen verkennen van de omvang van het smartengeld in Nederland en ook buiten rechte wordt over die kwestie nagedacht. Zo heeft de Werkgroep smartengeld van de Letselschaderaad plaatsgemaakt voor een denktank die zich zal beraden op de wijze van vaststelling en op de ontwikkeling van de omvang van het smartengeld in Nederland.
Prof. mr. S.D. Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoofdredacteur Verkeersrecht.
In het Smartengeldboek 2016 zijn de afgelopen jaar aan de redactie toegezonden en anderszins door de redactie vergaarde uitspraken opgenomen. Opvallend is de toename in het aantal uitspraken van strafrechters waarin aan benadeelde partijen smartengeld is toegewezen, hier en daar met vrij uitgebreide motiveringen. Nog opmerkelijker is dat het de strafrechter is geweest die in 2015 het plafond van € 150.000 heeft durven doorbreken: voor het eerst werd in Nederland door de rechter € 200.000 aan smartengeld toegewezen. Hierna volgt een korte signalering van enkele ontwikkelingen ten aanzien van het smartengeld die het opmerken waard zijn. Zij kunnen worden gerubriceerd aan de hand van de drie kernvragen van het smartengeld: Waarom? Wanneer? En hoeveel?