Artikelen

Prof. mr. S.D. Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoofdredacteur Verkeersrecht.
In 2017 wees voor het eerst een civiele rechter weloverwogen een smartengeld van € 200.000 toe. Deze uitspraak illustreert de – geleidelijke – stijging van de smartengeldbedragen in Nederland in de afgelopen jaren. Opmerkelijk is ook de toewijzing van smartengeld aan bewoners van het Groningenveld die lijden onder de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen, namelijk omdat volgens de rechtbank in deze gevallen sprake is van een persoonsaantasting in de zin van art. 6:106 BW, ook zonder dat sprake is van fysiek of geestelijk letsel. Naast deze en andere markante uitspraken uit het afgelopen jaar valt ook nu weer de gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld op. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om voeging van benadeelde partijen aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ te voeren. Verder verdient natuurlijk opmerking dat het wetsvoorstel inzake ‘affectieschade’ met instemming door de Tweede Kamer is ontvangen, maar dat de Eerste Kamer zich (opnieuw) kritisch heeft getoond. Dat is eens te meer opmerkelijk, nu bij onze Oosterburen in 2017 ‘in no time’ een recht op vergoeding van affectieschade werd ingevoerd.
Prof. mr. S.D. Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoofdredacteur Verkeersrecht.
In het Smartengeldboek 2017 zijn de in het afgelopen jaar aan de redactie toegezonden en anderszins door de redactie vergaarde uitspraken opgenomen. Ook nu weer valt de gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld op. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om voeging van benadeelde partijen aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ te voeren. Het is wellicht veelzeggend dat het hoogste in Nederland tot het moment van dit schrijven toegewezen smartengeldbedrag door de strafrechter werd toegewezen. Maar er zijn ook dit jaar weer diverse interessante uitspraken van de civiele rechter toegevoegd. De civiele rechter blijft de grenzen verkennen van de omvang van het smartengeld in Nederland en ook buiten rechte wordt over die kwestie nagedacht. Zo heeft de Werkgroep smartengeld van de Letselschaderaad plaatsgemaakt voor een denktank die zich zal beraden op de wijze van vaststelling en op de ontwikkeling van de omvang van het smartengeld in Nederland.