2177 | vrouw | 50 jaar | specialist ouderengeneeskunde

 
Nummer: 
2177
Geïndexeerd bedrag : 
€ 25.525,-
Oorspronkelijk toegewezen bedrag: 
€ 25.000,-

Zij is door haar voormalige werkgeefster bijzonder onheus bejegend. Het hof overweegt dat zij door de beschuldiging van een aantekening in het BIG-register in haar beroepseer is geschaad, en haar professionele optreden als arts ter discussie is gesteld zonder dat behoorlijk aan hoor en wederhoor is voldaan. De transitievergoeding dient als forfaitaire vergoeding voor de (financiële) gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en wordt niet beïnvloed door het feit dat zij aansluitend elders werk heeft gevonden. De billijke vergoeding dient in dit geval als compensatie voor de immateriële schade die zij heeft ondervonden door de wijze waarop de werkgeefster haar in 2016 heeft behandeld en als middel om de werkgeefster te wijzen op de noodzaak haar gedrag in eventuele volgende gevallen aan te passen.
(vernietiging Ktr. Arnhem d.d. 7-7-2016, rolnr. 16-51/406/529 die € 70.000,- toewees; het door de vrouw ingestelde cassatieberoep is door de HR op 8-6-2018 verworpen, zaaknr. 17/02121, zie ECLI:NL:HR:2018:878)